:::GEODETSKA DELA IZVAJAMO PO VSEJ SLOVENIJI:::

GJI

Evidentiranje GJI
V zbirnem katastru GJI se evidentirajo samo tisti objekti GJI, ki po CC-SI klasifikaciji spadajo med gradbeno inženirske objekte. V zbirnem katastru GJI se ne evidentirajo objekti GJI, ki po definiciji in CC-SI klasifikaciji spadajo med stavbe, saj se le te evidentirajo v katastru stavb. Glavno vodilo evidentiranja objektov GJI v zbirnem katastru GJI je zasedenost prostora zato je v primerih, ko objekt GJI zavzema vecji prostor (ponavadi ograjen z ograjo) najprej smiselno evidentirati obmocje dolocenega objekta (npr. letališca, pristanišca, transformatorske postaje, bazne postaje,...), šele nato se evidentirajo objekti znotraj tega obmocja

.
Zakonske osnove in roki
Normativna osnova za vzpostavitev zbirnega katastra GJI je dana v zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1), ki v svojem 152. clenu doloca nacin in vsebino vodenja zbirnega katastra, podrobneje pa jo opredeljuje pravilnik o dejanski rabi prostora. Isti clen ZUreP-1-a v osmem odstavku tudi doloca pristojnost posameznim resornim ministrom, da s pravilniki dolocajo vsebino in nacin vodenja katastrov posamezne GJI. Po ZUreP-1 (152. clen) in pravilniku o dejanski rabi prostora (9.clen) je obveznost zagotavljanja podatkov o GJI naložena upravljavcu posamezne infrastrukture, to je obcini ali resornemu ministrstvu, v katerega delovno podrocje sodijo posamezna omrežja in objekti GJI.
Za objekte, ki se gradijo, velja ZGO-1, po katerem je investitor po 105. clenu dolžan podatke o spremembah oz. novem stanju posredovati v kataster GJI. Upravljavec odgovarja za pravilnost ter pravocasno posredovanje podatkov.

 

Roki za posredovanje:
152. clen ZureP-1 doloca, da mora upravljavec najkasneje v roku 3 mesecev od nastanka spremembe na objektu GJI zagotoviti, da se spremembe posredujejo v zbirni kataster GJI. 152. clen (podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture) (2) Zbirne podatke o vrstah in legi omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture vodi, v topografski bazi povezljivo z zemljiškim katastrom, za geodetske zadeve pristojni organ na podlagi podatkov, evidentiranih v katastru gospodarske javne infrastrukture. Vsaka sprememba podatkov v katastru gospodarske javne infrastrukture, ki pomeni tudi spremembo podatka v topografski bazi, se evidentira in posreduje za geodetske zadeve pristojnemu organu v roku treh mesecev od njenega nastanka. Upravljavci so dolžni zagotoviti posredovanje podatkov o objektih GJI v zbirni kataster na nacin kot je predpisan s pravilnikom o dejanski rabi prostora in formatom (Izmenjevalni format).

105. clen ZGO-1 nalaga investitorju, da mora v roku 15 dni po pravnomocnosti izdanega uporabnega dovoljenja spremembe podatkov posredovati v kataster GJI.
105. clen (vpis v uradne evidence)
(1) Najpozneje v 15 dnevih po dnevu pravnomocnosti uporabnega dovoljenja mora investitor pri projektantu oziroma geodetskem podjetju narociti projekt za vpis v uradne evidence, v primeru gradnje za trg pa takoj po prevzemu takšnega projekta tudi poskrbeti za vpis objekta v zemljiški kataster oziroma v primeru stavbe tudi v kataster stavb. V primeru objekta gospodarske javne infrastrukture mora investitor najpozneje v 15 dneh po dnevu pravnomocnosti uporabnega dovoljenja tudi poskrbeti, da se takšen objekt vpiše v kataster gospodarske javne infrastrukture.

Hits: 3510

Z brskanjem po spletni strani www.geodet-md.net se strinjate z uporabo piškotkov.